Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Piła

Historia Pilskiej Organizacji

Z lasu daleko gdzieś z prawego skrzydła poszedł
w knieję głos trąbki, sygnał dla naganki, by ruszyła.
Powinni odpowiadać, że słyszą, że zrozumieli.
Odpowiadają, bór niesie przeciągły głos trąbki,
rusza pierwsze pędzenie…..

Edward Kopczynski – „Przygody łowieckie” Pilska Organizacja Łowiecka

Dokonane zmiany podziału administracyjnego kraju przeprowadzone w 1975 roku doprowadziły do powstania nowych województw. Na terenach północnej Wielkopolski zostało utworzone województwo pilskie z siedzibą w Pile.

Stało się to podstawą do budowy struktur administracyjnych, gospodarczych, życia społeczno-kulturalnego i związanych z nimi organizacji. Szybki i dynamiczny rozwój młodego województwa oraz duża aktywność członków Polskiego Związku Łowieckiego stały się motorem napędowym do tworzenia nowych warunków dla statutowej działalności Pilskiej Organizacji Łowieckiej.

I Wojewódzki Zjazd Delegatów PZŁ w Pile 2.05.1976 r.

Podstawowym celem w tym zakresie było wyłonienie nowych władz PZŁ. W maju 1976 roku zwołano I Wojewódzki Zjazd Delegatów PZŁ w Pile, na którym wypracowano podstawy do działalności statutowej i integracji środowisk myśliwskich. Dokonano również wyboru Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, której pierwszym Prezesem został Wojewoda Pilski Kolega Andrzej Śliwiński . Ten doświadczony działacz łowiecki bardzo szybko doprowadził do powstania Zarządu Wojewódzkiego PZŁ. Pierwszym Łowczym Wojewódzkim został Kolega Henryk Łangowski, który kierował nowo powstałą organizacją w latach 1976-1982.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Strzelectwa „Tarcza”.

Pilska Organizacja Łowiecka w strukturach PZŁ była organizacją młodą, ale bardzo prężnie działającą. W okresie pierwszej kadencji Wojewódzka Rada Łowiecka podjęła wiele znaczących działań, które były ewidentnym jej sukcesem, jak np. wybudowanie Centrum Strzelectwa „Tarcza” przez leśników i myśliwych zrzeszonych wówczas w 45 kołach łowieckich , będące obiektem na najwyższym europejskim poziomie.

Kolejnym przykładem aktywnej działalności wojewódzkich władz łowieckich było otwarcie w 1976 roku sklepu myśliwskiego „Jedność Łowiecka” w Pile, a w następnych latach rusznikarni myśliwskiej, co miało wielkie znaczenie dla myśliwych z naszego regionu.

W okresie całego trzydziestolecia Pilska Organizacja Łowiecka działa na różnych płaszczyznach, m.in. następuje wielkie zainteresowanie i rozwój strzelectwa myśliwskiego. To nasz ś.p. Kolega Janusz Kobyliński pierwszy Przewodniczący Komisji Strzeleckiej WRŁ – sześciokrotny mistrz Polski w strzelaniach myśliwskich, przyczynia się do osiągnięcia przez naszych strzelców wielu laurów w krajowych i międzynarodowych zawodach.

Nie można tu zapomnieć o wspaniałej imprezie strzeleckiej jaką były corocznie organizowane przez Zarząd Wojewódzki PZŁ zawody w strzelaniach myśliwskich „O Puchar Prezydenta Miasta Piły”. Inicjatorem tych zawodów w 1984 roku był członek Komisji Strzeleckiej WRŁ Kolega Wiesław Gawlikowski. Zawody te cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród braci myśliwskiej i były pierwszą tak wielką imprezą tego typu w kraju.

Otwarcie strzelnicy myśliwskiej w Pile, 1979 r.

Na pilskiej strzelnicy myśliwskiej odbywały się wspaniałe imprezy strzeleckie, ale okres ten to już wspomnienie, gdyż los nie był łaskawy dla tego obiektu. Na tle tamtych osiągnięć myśliwi dziś z żalem obserwują obecny sposób wykorzystania tego obiektu i mają wielką nadzieję, że kiedyś ten obiekt wróci do dawnej świetności.

Tereny byłego województwa pilskiego należą do Pomorsko-Nadodrzańskiej Krainy Łowieckiej, charakteryzującej się występowaniem znacznej ilości zwierzyny grubej. Zachowany na tych obszarach naturalny charakter środowiska przyrodniczego stwarza dobre warunki do bytowania również gatunków chronionych. Przeprowadzona z inicjatywy profesora Ryszarda Graczyka introdukcja żubrów i bobrów, dzięki opiece leśników i myśliwych, przyniosła powodzenie i utrzymanie stanu wolnościowego tych gatunków.

Pilskie łowiska zdobyły dużą popularność wśród myśliwych zagranicznych. W celu pomocy kołom oraz usprawnienia organizacji polowań dewizowych w 1989 roku zostaje utworzona spółka „Grandel”, której udziałowcami są koła łowieckie oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile. Zaowocowało to znaczącym wzrostem polowań dewizowych, które zasiliły budżet kół, a jednocześnie pozwoliło to na przetrwanie trudnego okresu finansowego i umożliwiło prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej.

Podczas Mistrzostw Polski w Strzelaniach Myśliwskich w 1988 dokonano uroczystego wręczenia sztandaru Wojewódzkiej Rady Łowieckiej. Autorem projektu był Kolega Wacław Lesiński, a Przewodniczącym Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Kolega Eugeniusz Matuszewski.

Wręczenie sztandaru Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Pile, 1988 r.

Z okazji trzydziestolecia Pilskiej Organizacji Łowieckiej, Delegaci z kół łowieckich podjęli uchwałę na VII Okręgowym Zjeździe PZŁ w Pile o ufundowaniu nowego sztandaru Okręgowej Rady Łowieckiej w Pile, który został wręczony i poświęcony podczas uroczystych obchodów w czerwcu 2006 roku.

W dni św. Huberta w 1989 roku nastąpiło wręczenie pierwszych medali „Za zasługi w rozwoju pilskiego łowiectwa”. Do dzisiaj medale te otrzymało ponad 1100 zasłużonych myśliwych i działaczy.

W okresie trzydziestolecia Pilskiej Organizacji Łowieckiej mieliśmy trzech Prezesów: Kolegę Andrzeja Śliwińskiego, Kolegę Hieronima Dregera i od 2000 roku Kolegę Antoniego Przybylskiego.

Pracami Zarządu Okręgowego kierowało czterech Łowczych: Kol. Henryk Łangowski, Kol. Jerzy Górecki, Kol. Janusz Ożga i od 2003 Kol. Sławomir Jaroszewicz. Wszyscy pracownicy biura Zarządu posiadają długi staż pracy: Kol. Stefania Miniszewska od 1976 r., Kol. Marek Świerczek od 1979 r., Kol. Danuta Białecka od 1986 r. W naczelnych władzach Zrzeszenia reprezentowali nas: Kol. Jan Jóźwiak w latach 1982-1990, Kol. Stanisław Tomczyk w latach 1990-1995, Kol. Hieronim Dreger w latach 1995-2000, Kol. Antoni Przybylski od 1995 oraz Kol. Henryk Stokłosa od 2005 r.

W wyniku transformacji ustrojowej państwa, w 2000 roku powstają Okręgowe Zarządy i Rady Łowieckie. W 2004 roku Polska zostaje członkiem Unii Europejskiej, co spowodowało konieczność zmiany ustawy Prawo Łowieckie i dostosowanie jej do wymogów nowej rzeczywistości. Również w ochronie środowiska dostosowano w latach 2001-2004 polski system do wymogów Unii. Przy nowelizacji tych praw, wbrew różnym niekorzystnym dla Polskiego Związku Łowieckiego działaniom, udało się przeprowadzić kilka ważnych zmian umacniających jedność i siłę naszej organizacji. Mimo silnej presji niektórych środowisk, utrzymano w pełni charakter polskiego modelu łowiectwa, którego fundamentem jest społeczna własność zwierzyny żyjącej w stanie wolnym.

Źródło: biuletyn „30 lat Pilskiej Organizacji Łowieckiej” Piła 2006